PODSTAWY ONKOLOGII – Kierunek: Ratownictwo medyczne II rok studia stacjonarne

Rok akademicki 2009/2010

Jednostki prowadzące kierunek:

Samodzielna Pracownia Onkologii Klinicznej PUM

Zakład Genetyki i Patomorfologii PUM

Klinika Radioterapii PUM

Kierunek: Ratownictwo medyczne II rok studia stacjonarne

PODSTAWY ONKOLOGII

Punkty ESTS: 1( II sem- 3)

Seminaria: 30 godzin

Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu

Współczesna onkologia jest dziedziną medycyny, w której w ostatnim czasie dokonał się największy postęp. Chirurgia, radioterapia i chemioterapia są głównymi i podstawowymi metodami leczenia w onkologii. Kojarzenie wymienionych metod leczenia jest coraz częściej stosowane, jako że onkologia jest interdyscyplinarną dziedziną medycyny. W trakcie realizacji programu nauczania omawiane są podstawy chemioterapii, chirurgii onkologicznej, radioterapii i genetyki klinicznej nowotworów. Omawiany jest bardzo ważny w onkologii problem, jakim jest walka z bólem oraz szczególnie zwraca się uwagę na fakt, że rehabilitacja psychofizyczna jest integralną częścią leczenia onkologicznego. Kładzie się szczególny nacisk na omówienie współczesnych możliwości diagnostycznych, w tym diagnostyki molekularnej zespołów predyspozycji genetycznych, metod z zakresu patomorfologii, nowych technik obrazowania, jak również badań biochemicznych. Zwraca się uwagę na znaczenie czynników prognostycznych i predykcyjnych w ocenie efektów leczenia onkologicznego.

Celem przedmiotu jest zatem zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami współczesnej onkologii i zrozumienie strategii skojarzonego leczenia nowotworów.

Metody dydaktyczne: seminaria.

Wyniki nauczania przedmiotu (co student powinien wiedzieć, umieć i znać):

· posiadać wiedzę dotyczącą epidemiologii nowotworów w Polsce i na świecie,

· posiadać wiedzę dotyczącą podstaw biologii molekularnej nowotworów,

· posiadać wiedzę dotyczącą metod diagnostyki, obrazu klinicznego i podstawowych zasad leczenia chorób nowotworowych,

· posiadać umiejętność pielęgnowania i rehabilitowania chorego onkologicznego w podeszłym wieku,

· znać metody komunikacji z nieuleczalnie chorym i rodziną.

Warunki zaliczenia:

Obowiązkowa obecność na wszystkich seminariach. Kolokwium zaliczeniowe na ostatnich zajęciach.

Materiały nauczania

Program realizowany w oparciu o wytyczne Uniwersyteckiej Sieci Onkologicznej

Tematy seminariów:

1.    Podstawy biologiczne nowotworów.

2.    Zasady pobierania i zabezpieczania materiału do badań patomorfologicznych.

3.    Choroby nowotworowe jako schorzenie o znaczeniu społecznym.

4.    Dobór i ocena właściwej diety w profilaktyce pierwotnej nowotworów i leczeniu przeciwnowotworowym.

5.    Zasady dziedziczenia, etiologii i diagnostyki chorób nowotworowych.

6.    Etiopatogeneza i symptomatologia najważniejszych chorób nowotworowych.

7.    Badania diagnostyczne najważniejszych chorób nowotworowych.

8.    Przebieg i leczenie chorób nowotworowych u pacjentów w podeszłym wieku.

9.    Podstawy psychologii – komunikacja z pacjentem nieuleczalnie chorym.

10.                     Organizacja systemu opieki zdrowotnej w Polsce z uwzględnieniem jednostek wyspecjalizowanych w leczeniu nowotworów złośliwych.

Literatura podstawowa:

1.    Krzakowski M. (red.): Zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

w nowotworach złośliwych u dorosłych.

2.    Markowska J. (red.): Onkologia ginekologiczna.

Czasopisma

3.    Hereditary Cancers in Clinical Practice

4.   Onkologia kliniczna

Osoby odpowiedzialne za przedmiot:

dr n.med. Tomasz Byrski/prof. dr hab. Jan Lubiński

Najnowsze wpisy