ONKOLOGIA – Pielęgniarstwo III rok

Rok akademicki 2009/2010

Jednostki prowadzące kierunek:

Samodzielna Pracownia Onkologii Klinicznej PUM

Zakład Genetyki i Patomorfologii PUM

Klinika Chirurgii Onkologicznej PUM

Klinika Radioterapii PUM

Kierunek: Pielęgniarstwo III rok studia stacjonarne

ONKOLOGIA

Punkty ESTS: 2( I sem- 2)

Seminaria: 30 godzin

Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu

Współczesna onkologia jest dziedziną medycyny, w której w ostatnim czasie dokonał się największy postęp. Chirurgia, radioterapia i chemioterapia są głównymi i podstawowymi metodami leczenia w onkologii. Kojarzenie wymienionych metod leczenia jest coraz częściej stosowane, jako że onkologia jest interdyscyplinarną dziedziną medycyny. W trakcie realizacji programu nauczania omawiane są podstawy chemioterapii, chirurgii onkologicznej, radioterapii i genetyki klinicznej nowotworów. Omawiany jest bardzo ważny w onkologii problem, jakim jest walka z bólem oraz szczególnie zwraca się uwagę na fakt, że rehabilitacja psychofizyczna jest integralną częścią leczenia onkologicznego. Kładzie się szczególny nacisk na omówienie współczesnych możliwości diagnostycznych, w tym diagnostyki molekularnej zespołów predyspozycji genetycznych, metod z zakresu patomorfologii, nowych technik obrazowania, jak również badań biochemicznych. Zwraca się uwagę na znaczenie czynników prognostycznych i predykcyjnych w ocenie efektów leczenia onkologicznego.

Celem przedmiotu jest zatem zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami współczesnej onkologii i zrozumienie strategii skojarzonego leczenia nowotworów.

Metody dydaktyczne: seminaria.

Warunki zaliczenia:

Obowiązkowa obecność na wszystkich seminariach. Kolokwium zaliczeniowe na ostatnich zajęciach.

Materiały nauczania

Program realizowany w oparciu o wytyczne Uniwersyteckiej Sieci Onkologicznej

Tematy seminariów:

1.    Organizacja walki z rakiem w Polsce

2.    Profilaktyka nowotworów

3.    Metody diagnostyczne stosowane w onkologii. Wczesne objawy chorób nowotworowych.

4.    Strategia leczenia  nowotworów

5.    Podstawy chirurgii onkologicznej

6.    Chemioterapia nowotworów – aspekty kliniczne, aktualne kierunki badań

7.    Leczenie wspomagające w onkologii i problem jakości życia

8.    Radioterapia – podstawy fizyczne, techniki, zastosowanie w onkologii

9.    Szczegółowe zastosowanie radioterapii – onkologia ginekologiczna

10.                     Psychosocjalne aspekty choroby nowotworowej

Wyniki nauczania przedmiotu (co student powinien wiedzieć, znać i umieć):

· Znać zasady profilaktyki pierwotnej, wtórnej i trzeciorzędowej

· Rozpoznawać wczesne objawy nowotworów

· Znać pojęcia leczenia radykalnego, paliatywnego i objawowego

· Znać zasady pielęgnacji chorego po zabiegu chirurgicznym

· Znać zasady leczenia systemowego: chemioterapii, hormonoterapii i immunoterapii

· Znać powikłania leczenia onkologicznego – charakterystyka, profilaktyka, leczenie

· Pielęgnacja chorego w trakcie i po radioterapii ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i leczenia odczynów skórnych

· Umiejętność komunikowania się z pacjentem i rodziną chorego

Literatura podstawowa:

1. Krzakowski M. (red.): Zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
w nowotworach złośliwych u dorosłych.

4.    Markowska J. (red.): Onkologia ginekologiczna.

Czasopisma

5.    Hereditary Cancers in Clinical Practice

4.   Onkologia kliniczna

Osoby odpowiedzialne za przedmiot:

dr n.med. Tomasz Byrski/prof. dr hab. Jan Lubiński

Najnowsze wpisy